Bài giảng Kỹ thuật Giải phẫu bệnh

Kỹ thuật giải phẫu bệnh là kỹ thuật quan trọng trong giải phẫu bệnh và chẩn đoán y khoa. Mẫu sinh thiết được sau các bước cố định, cắt lọc, xử lý mô, đúc khối, cắt mỏng, nhuộm trở thành tiêu bản quan sát được dưới kính hiển vi.

Slide thực tập xét nghiệm tế bào

Slide 2017

Slide năm 2019

Slide năm 2023

Tài liệu tham khảo môn xét nghiệm tế bào

Các nguồn tài liệu online