Sách xét nghiệm

SÁCH XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

Huyết học tế bào

Interpretation of Complete Blood Count
Interpretation of Complete Blood Count
Blood-cell-A-Practice-guide
Blood-cell-A-Practice-guide

Atlas huyết học

Atlas-of-Hematology.
Atlas-of-Hematology.
Atlas-phet-mau-ngoai-bien
Atlas-phet-mau-ngoai-bien
Hoffbrand Color Atlas Of Clinical Hematology 4 E 2010
Hoffbrand Color Atlas Of Clinical Hematology 4 E 2010

Sách về nhóm máu

SÁCH ĐỊNH NHÓM MÁU
SÁCH ĐỊNH NHÓM MÁU

Sách về đông máu

SÁCH XÉT NGHIỆM HÓA SINH

Clinical Biochemistry- Fundamentals of Biomedical Science
Clinical Biochemistry- Fundamentals of Biomedical Science
Clinical-ChemistryTechniques-Principles-Correlations
Clinical-ChemistryTechniques-Principles-Correlations
Abbott Learning Guide Clinical Chemistry
Abbott Learning Guide Clinical Chemistry