Category Archives: Tổ chức và quản lý

Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm

Sổ tay chất lượng của phòng xét nghiệm là gì?

Sổ tay chất lượng

Sổ tay chất lượng là tài liệu mô tả đầy đủ hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức. Sổ tay chất lượng là nguyên tắc cơ bản của quá trình, dùng làm hướng dẫn cho toàn bộ hệ thống. Sổ tay trình

Chức năng thực hiện của tổ chức trong QLCL XN

Chức năng thực hiện

Sau bước lập kế hoạch đã trình bày ở bài trước, tổ chức cần tiến hành các công việc theo trình tự để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.

Lập kế hoạch trong tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm

Lập kế hoạch trong tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm

Lập kế hoạch cần bắt đầu triến khai khi lãnh đạo PXN cam kết sẽ thực hiện HT QLCL. Các cách tiếp cận có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình của PXN.

Cán bộ quản lý chất lượng là gì?

Cán bộ quản lý chất lượng là gì?

Cán bộ quản lý chất lượng ISO 15189 [4.1.2.7] nêu rõ PXN phải có cán bộ quản lý chất lượng (QLCL). Cán bộ QLCL là người chịu trách nhiệm trực tiếp đảm bảo các chính sách và quy trình chất lượng được thực hiện.

Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm

Quản lý chất lượng xét nghiệm

Yêu cầu về tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm bài viết sau đây trình bày định nghĩa, các đặc tính thiết yếu để thành công, yêu cầu về tổ chức, thực hiện vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của cán bộ quản lý và cam kết lãnh đạo.