Category Archives: Pháp Luật

Quy định Pháp Luật

Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2024

npduylab-trang bìa

Hoạt động truyền thông, huy động cộng đồng và phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS năm 2024 Theo đó, hoạt động truyền thông, huy động cộng đồng và phối hợp liên ngành trong Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2024 như sau: – Đổi mới công tác thông tin, giáo dục, truyền thông […]