Cán bộ quản lý chất lượng là gì?

Cán bộ quản lý chất lượng là gì?

Cán bộ quản lý chất lượng ISO 15189 nêu rõ PXN phải có cán bộ quản lý chất lượng (QLCL). Cán bộ QLCL là người chịu trách nhiệm trực tiếp đảm bảo các chính sách và quy trình chất lượng được thực hiện.

Cán bộ quản lý chất lượng

Yêu cầu của cán bộ quản lý chất lượng

Cán bộ QLCL cần ở vị trí cao trong cơ cấu tổ chức; họ phải được giao trách nhiệm và quyền hạn phù hợp để đảm bảo sự tuân thủ với các yêu cầu của hệ thống chất lượng. Cán bộ QLCL cần và được báo cáo trực tiếp cho (những) người có quyền đưa ra quyết định trong tổ chức đó.

PXN với quy mô lớn có thể có nhiều cán bộ QLCL, và có thể mỗi cán bộ QLCL phụ trách một bộ phận. Mặt khác, ở PXN nhỏ, nhiệm vụ QLCL thường là kiêm nhiệm, có thể do cán bộ quản lý kỹ thuật hoặc do cán bộ quản lý PXN thực hiện.

Nhiệm vụ của cán bộ quản lý chất lượng

Cán bộ quản lý chất lượng có thể được giao nhiều nhiệm vụ. Một số trách nhiệm đặc thù của cán bộ quản lý chất lượng bao gồm:

–     Giám sát mọi khía cạnh của hệ thống chất lượng;

–     Đảm bảo nhân viên tuân thủ các chính sách chất lượng và các quy trình;

–     Thường xuyên xem xét tất cả các hồ sơ, ví dụ, QC và EQA là một phần của hệ thống chất lượng;

–     Tổ chức đánh giá nội bộ và phối hợp đánh giá từ bên ngoài;

–     Điều tra những thiếu sót được xác định trong quá trình đánh giá;

–     Thông tin cho cấp quản lý về tất cả các khía cạnh của quá trình giám sát hệ thống chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *