Chuyển sản gai

Chuyển sản gai

Chuyển sản gai là gì?

Metaplasia is the name given to the process by which one fully differentiated type of epithelium appears to transform into another differentiated type. It is usually an adaptive change that occurs in in reaction to chronic irritation, or in response to hormonal stimuli. As the female goes through puberty and reaches maturation, hormonal changes cause the cervix to evert, which in turn causes the fragile glandular epithelium to be exposed to a harsher, more acidic environment in the vagina. A similar process occurs during pregnancy. 

Chuyển sản là tên được đặt cho quá trình mà một loại biểu mô đã biệt hóa hoàn toàn xuất hiện để biến đổi thành một loại biểu mô biệt hóa khác. Nó thường là một sự thay đổi thích ứng xảy ra để phản ứng với kích thích mãn tính hoặc phản ứng với các kích thích nội tiết tố. Khi phụ nữ bước qua tuổi dậy thì và trưởng thành, sự thay đổi nội tiết tố khiến cổ tử cung bị biến dạng, do đó làm cho biểu mô tuyến mỏng manh tiếp xúc với môi trường axit trong âm đạo khắc nghiệt hơn. Quá trình tương tự cũng xảy ra khi mang thai. 

This eversion, or ectropion, is sometimes incorrectly referred to as a ‘cervical erosion’ because of its appearance as a red rim surrounding the cervical os.  

Sự xói mòn này đôi khi được gọi không chính xác là ‘xói mòn cổ tử cung’ vì bề ngoài của nó là một vành màu đỏ bao quanh cổ tử cung.   

Các giai đoạn của chuyển sản gai

 • Stage 1: Reserve cell hyperplasia – the reserve cells in the endocervical epithelium start to divide.
 • Stage 2: Immature squamous metaplasia – the reserve cells proliferate to form a multilayer of immature parabasal cells. A surface layer of mucinous columnar cells can often be seen on the surface.
 • Stage 3: Mature squamous metaplasia – the immature cells have differentiated into mature squamous epithelium, which is nearly indistinguishable from the original squamous epithelium.  Endocervical crypts may be seen deep to the surface epithelium identifying its origin from squamous metaplasia.
 • Giai đoạn 1: Tăng sản tế bào dự trữ – các tế bào dự trữ trong biểu mô nội mạc cổ tử cung bắt đầu phân chia.
 • Giai đoạn 2: Chuyển sản vảy chưa trưởng thành  – các tế bào dự trữ tăng sinh để tạo thành nhiều lớp tế bào đáy chưa trưởng thành. Trên bề mặt thường có thể nhìn thấy một lớp tế bào hình trụ nhầy.
 • Giai đoạn 3: Chuyển sản vảy trưởng thành – các tế bào chưa trưởng thành đã biệt hóa thành biểu mô vảy trưởng thành, gần như không thể phân biệt được với biểu mô vảy ban đầu. Các lỗ nội tiết có thể được nhìn thấy sâu đến biểu mô bề mặt xác định nguồn gốc của nó từ chuyển sản vảy.
 • From birth until puberty, the endocervical epithelium is composed of columnar cells and the ectocervical epithelium of native squamous cells. The interface between the two is termed the original squamocolumnar junction.
 • During puberty and at the first pregnancy the cervix increases in volume in response to hormonal changes. The endocervical epithelium everts onto the ectocervix (portio vaginalis) exposing it to the acid pH of the vagina. This provides a stimulus for metaplastic change of the columnar epithelium.
 • The process of metaplasia is a patchy one: it starts initially in the crypts and at the tips of the endocervical villae, which gradually fuse. Eventually the whole of the everted endocervical epithelium may be replaced by squamous epithelium.
 • Từ khi sinh ra cho đến khi dậy thì, biểu mô nội mạc cổ tử cung bao gồm các tế bào cột và biểu mô cổ tử cung gồm các tế bào vảy tự nhiên. Giao diện giữa hai giao diện này được gọi là giao diện vuông gốc.
 • Trong thời kỳ dậy thì và ở lần mang thai đầu tiên, cổ tử cung tăng thể tích để đáp ứng với những thay đổi nội tiết tố. Biểu mô nội mạc cổ tử cung bám vào ectocervix (portio vaginalis) khiến biểu mô này tiếp xúc với pH axit của âm đạo. Điều này cung cấp một kích thích cho sự thay đổi siêu sản của biểu mô trụ.
 • Quá trình chuyển sản là một quá trình loang lổ: ban đầu nó bắt đầu ở các mỏm và ở đầu của các nhung mao nội mạc cổ tử cung, dần dần hợp nhất. Cuối cùng, toàn bộ biểu mô nội mạc cổ tử cung có thể bị thay thế bằng biểu mô vảy.

Ý nghĩa lâm sàng của chuyển sản vảy ở cổ tử cung

In the cervix, the area of the epithelium that has undergone metaplastic change is called the transformation zone (TZ). Numerous studies have shown that high-grade CIN primarily involves the immature metaplastic epithelial cells of the TZ where most, if not all cervical cancers arise. 

Trong cổ tử cung, vùng biểu mô đã trải qua sự thay đổi siêu sản được gọi là vùng biến đổi (TZ). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng CIN cấp cao chủ yếu liên quan đến các tế bào biểu mô chuyển sản chưa trưởng thành của TZ, nơi phát sinh hầu hết, nếu không phải là tất cả các bệnh ung thư cổ tử cung. 

Nguồn:

 1. https://www.eurocytology.eu/en/course/934
 2.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *